Phát lộc có hình dạng như thân trúc

Phát lộc có hình dạng như thân trúc