Người tuổi Ngọ đặt trầu bà ở bàn làm việc

Người tuổi Ngọ đặt trầu bà ở bàn làm việc